دیده‌بان ایران نوشت:  شفیعی کدکنی، شاعر و استاد دانشگاه به ممیزی وزارت ارشاد واکنش نشان داد. این ادیب برجسته در یک شبکه اجتماعی نوشت: جهان بس که پلید و پلشت و مسخره شد/ عیارسنجی خورشید کار شب‌پره شد