سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود جمعیت ایران را ۸۹ میلیون نفر برآورد کرد و از رشد ۰.۷۱ درصدی جمعیت ایران در این سال خبر داد که کمتر از متوسط جهانی بوده است. به گزارش تسنیم، جمعیت جهان در سال میلادی گذشته از ۸ میلیارد نفر عبور کرد و متوسط رشد جمعیت جهان در این سال ۰.۸ درصد بود.