وزیر کشور‌ در بازدید از قرارگاه اتباع غیرمجاز گفت: امکان ماندگاری و ارائه خدمات به اتباع خارجی غیرمجاز وجود ندارد. مهاجران خارجی غیرمجاز شناسایی و پس از حضور در اردوگاه‌هایی که برای بازگشت به کشور خود درنظر گرفته شده، به موطن خود بازگردانده خواهند شد. به گارش تسنیم احمد وحیدی افزود: با مهاجران خارجی غیرمجاز با وجود آنکه به شکل غیرقانونی وارد مرزهای ایران شده‌اند با کرامت رفتار می‌شود و این افراد پس از طی فرایندهای پیش‌بینی شده به وطن خود بازمی‌گردند.