یک عضو شورای شهر تهران گفت که نیروهای مردمی‌ بدون مجوز نمی‌توانند در مترو مستقر شوند.  ناصر امانی درخصوص حضور نیروهای حجاب‌بان در مترو تهران افزود: درحال پیگیری برای روشن شدن ابعاد آن هستیم. صحبت‌های وزیر کشور ابهامات زیادی را ایجاد کرده است؛ اگر نیروهای مردمی هستند که بدون مجوز نمی‌توانند در مترو مستقر شوند. از سوی دیگر هم نیروهای زن و هم نیروهای مرد یونیفرم و آرم دارند که باید پیگیری و روشن شود.