مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در خصوص طرح ترافیک گفت: منطق نرخ گذاری در این روش تغییر می‌کند و دیگر نرخ ثابتی برای ورود به محدوده وجود نخواهد داشت. به گفته مجتبی شفیعی، طول و مدت سفر ملاک عمل محاسبه عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک جدید است.