رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: 6 درصد از مدارس نیاز به تخریب و بازسازی دارند، یعنی پر خطر تشخیص داده می‌شوند چراکه به جز عوامل بیرونی، سازه مدرسه به تنهایی و به خودی خود جان دانش آموزان را تهدید می‌کند. ما این مدارس را تخلیه کرده‌ایم.  به گزارش ایسنا، حمیدرضا خان محمدی افزود: آمار این امر در هر استانی متفاوت است و برای مثال در تهران و اصفهان به خاطر فرونشست، این تخلیه را داشته‌ایم.