رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ میزان شهریه مصوب مدارس غیردولتی از ۵ میلیون آغاز می‌شود و تا ۴۸ میلیون تومان است. به گزارش ایسنا، احمد محمودزاده افزود: شهریه فعالیت‌های فوق برنامه و پرورشی، اختیاری است. در خبری دیگر نیز رئیس سازمان استعدادهای درخشان گفت: شهریه سمپادی‌ها نصف غیردولتی‌ها است.