معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد در نامه‌ای از استادان دانشگاه خواسته «به دانشجویانی که کشف حجاب می‌کنند، تذکر دهند». به گزارش مهر، فرزاد جهان‌بین در این نامه تاکید کرده که برای «حفظ حقوق عامه و تضمین کیفیت یادگیری، به افرادی که مبادرت به کشف حجاب در کلاس درس یا نقض سایر موارد مندرج در دستورالعمل آراستگی و شئون رفتاری می‌نمایند تذکر دهند. معاونت‌های آموزش موظفند این موضوع را با اساتید طرح کنند». در این نامه گفته شده در صورتی که دانشجویان به تذکر توجهی نکنند استاد باید «اسامی را ثبت و در اختیار گروه آموزشی قرار دهد».