رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره نرخ تاکسی‌های اینترنتی عنوان کرد که این نرخ باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد. به گزارش ایرنا، مهدی چمران افزود: نرخ تاکسی‌های اینترنتی باید با نظر و رأی شورای شهر باشد تا برای مردم نیز موثر باشد.