در آمارهایی که توسط «مرکز پژوهش‌های مجلس» منتشر شده، روی دیگری از محرومیت‌های مدارس دولتی آشکار شده است.  به گزارش مرکز پژوهش‌ها،‌ آمار ارائه شده توسط وزارت آموزش و پرورش در سال 1401، نشانگر آن است که از مجموع 106.491 مدرسه دولتی در کل کشور 91.292 مدرسه فاقد پایگاه تغذیه سالم هستند. همچنین از مجموع 106.491 مدرسه دولتی در کل کشور:7017 مدرسه (11.19 درصد) فاقد آب آشامیدنی لوله‌کشی شهری یا روستایی.15265 مدرسه (24.35 درصد) فاقد آبخوری مجزا از روشویی. 5268 مدرسه (8.4 درصد) فاقد چشمه توالت.11857 مدرسه (18.91 درصد) فاقد سیستم دفع بهداشتی فاضلاب.10361 مدرسه (17.94 درصد) فاقد دستشویی/ روشویی.18094 مدرسه (28.86 درصد) فاقد لوله‌کشی صابون مایع و 52472 مدرسه (83.69 درصد) فاقد اتاق بهداشت مجزا شده هستند.