دادستان مرکز استان گلستان گفت: در یک پرونده برای شهردار سابق گرگان، دو عضو شورای شهر، ۲ تَن از مدیران شهری شهرداری، ۴ کارمند شهرداری، ۳ پیمانکار ِ شهرداری، یک کارچاق کن و ۱۶ فرد ِ خارج از شهرداری که با این پرونده مرتبط هستند، کیفرخواست صادر شده است. به گزارش ایلنا، محمود اسپانلو افزود: دو عضو شورای شهر و ۲ تَن از مدیرانِ شهری و ۴ کارمند متهم در این پرونده، فعلا از شغل و سِمت سازمانی، تعلیق هستند و این افراد حق حضور در شورای شهر و شهرداری گرگان را ندارند. سال گذشته، شهردار، دو عضو شورای شهر و چند تن از کارمندان شهرداری گرگان همراه با یک کارچاق کن و سه پیمانکار و چند نفر دیگر بازداشت شدند.