نمایندگان مجلس طرحی با عنوان ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دستورکار دارند که به موجب آن ادامه تحصیل کارکنان رسمی و غیررسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع می‌شود.  به گزارش تسنیم، طبق این طرح کارکنان دولتی صرفا مجاز به ادامه تحصیل در دوره‌های مجازی و غیرحضوری دانشگاه‌ها و موسسات اموزش عالی در ساعات غیراداری هستند. طرح مذکور در اکنون در کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و شوراها و امور داخلی مجلس درحال بررسی است.