قانون بحث خروج زنان از کشور را تسهیل کرده است

رئیس فراکسیون زنان مجلس در خصوص تغییرانی که در خصوص نحوه خروج زنان از کشور در لایحه خشونت علیه زنان ایجاد شده توضیح داد: قانون بحث خروج زنان از کشور را تسهیل کرده است. سابق بر این از طریق دادستانی این امکان برای زنان وجود داشت و در این قانون تسهیل شده است و دادگاه‌های خانواده جایگزین دادستانی برای این امر شده است. به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم پور افزود: در مواردی که خروج از کشور آنها ضروری تلقی شود با خروج از کشور آنها قاعدتا موافقت می‌شود. تبصره‌ای هم این ماده دارد که طبق آن موارد ضروری را باید طی آیین نامه‌ای معاونت زنان و خانواده و وزارت دادگستری در هیات دولت به تصویب برسانند تا مواردی که ضرورت دارد مشخص شود و براساس آن قاضی برای خروج زنان از کشور رای دهد.