معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: نقش معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در ستاد حجاب آموزشی است. به گزارش مهر، انسیه خزعلی با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وظیفه اجرایی در این ستاد ندارد، تاکید کرد: حجاب یک امر دینی است و همه در مجموعه‌های خود موظف هستند به ستاد حجاب کمک کنند.