ایران باید سوزاندن مازوت را متوقف کند

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و محیط زیست، از ایران خواست که سوزاندن مازوت را متوقف کند. دیوید بوید در توئیتی نوشت: «ایران برای تولید برق در حال سوزاندن مازوت، یکی از کثیف ترین سوخت‌ها است. این امر باعث تولید حجم عظیمی از آلودگی هوای سمی می‌شود که میلیون‌ها نفر را در ایران مسموم می‌کند و حقوق بشر آنها از جمله حق داشتن یک محیط زیست سالم را نقض می‌کند. ایران می‌بایست سوزاندن مازوت را متوقف کند!»