رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: بر اساس آمارها یک میلیون و ۷۰۰ هزار بیسواد مطلق در کشور در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال داریم. به گزارش ایسنا، علیرضا عبدی افزود: مفهوم جدیدی به نام «نوسواد» داریم و شامل افرادی می‌شود که تا سوم ابتدایی درس خوانده‌ و دوره ابتدایی را به پایان نرسانده‌اند؛ شمار نوسوادان، دو میلیون و ۵۰ هزار نفر است.