رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: بحران یک یا دو سال آینده تهران، فرونشست است.

به گزارش ایلنا، علی افزود: فرونشست‌ها به سرعت در حال نزدیک شدن به مرکز تهران بود چراکه آبفا ناچار شده چاه‌های آب را اضافه کند. بحران فرونشست در شیب جنوب غربی و شمال شرقی پیش می‌رود و در سطح چند هکتار پیش می‌رود و می‌تواند شریان‌های حیاتی را تحت تاثیر قرار دهد و یک مساله جدی است.