مدیرکل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه وضعیت مناسبی در زمینه فرسایش خاک نداریم، گفت: میزان فرسایش خاک در ایران سه برابر میانگین جهانی است.

علیرضا پرستار، فرسایش را عامل تهدید منابع آب و خاک ذکر کرد و با بیان اینکه در شاخص‌های فرسایش از کشورهای بحرانی هستیم، گفت تشکیل هر سانتیمتر خاک هزار سال طول می‌کشد و خاک از منابع تجدیدناپذیر محسوب می‌شود.