معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره «وحشی سازی» و «رهاسازی» پیروز گفت: امکان اینکه «پیروز» خوی وحشیگری پیدا کند تقریبا ناممکن است. به گزارش ایسنا حسن اکبری اظهار کرد: «پیروز» را حتما به توران انتقال خواهیم داد اما برنامه‌ای برای رهاسازی او در طبیعت نداریم. توران نیز مجموعه سایتی است که «ایران» و «فیروز» - مادر و پدر «پیروز» - به همراه دیگر یوزها آن‌جا هستند.