وزیر آموزش و پرورش گفت: تحصیل دانش آموزان ایرانی در مدارس سفارتخانه‌های خارجی غیرقانونی است. یوسف نوری، افزود: مدارس کشورهای خارجی باید بر اساس پروتکل نظام آموزش و پرورش آن کشور عمل کنند، به همین دلیل ما چنین مجوزی به این مدارس نداده‌ایم و به وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها در این خصوص نامه نوشته‌ایم.