رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: اکنون ۱۰۵ سوله مدیریت بحران در تهران وجود دارد و ۳۸ ناحیه فاقد سوله است. به گزارش ایرنا، علی نصیری افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی مدیریت بحران کشور هر ناحیه از شهر تهران باید دارای یک سوله مدیریت بحران باشد که اکنون با کمبود ۳۸ سوله مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه هزینه ساخت و تجهیز هر سوله حدود ۶۰ میلیارد تومان است، ‌افزود: بر اساس قانون نیز این هزینه را باید شورای شهر در اختیار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران قرار دهد. سال گذشته شورا مبلغ ساخت یک سوله را در اختیار ما قرار دارد که ساخته شد.