وزیر بهداشت همچنین از راه اندازی خط جدید سرم سازی دارو پخش با استفاده از فناوری جدید و همچنین راه اندازی خطوط سرم سازی جدید در تبریز ، اهواز و گلپایگان تا پایان سال با هدف اشباع بازار داخلی از سرم و حضور در بازارهای صادراتی خبر داد. به گزارش وبدا، بهرام عین‌اللهی ضمن حضور در کارخانجات دارویی جابر بن حیان و دارو پخش، از راه اندازی خطوط جدید و افزایش ظرفیت این دو شرکت تولیدی برای تأمین آنتی‌بیوتیک، داروهای ضد درد و حمایتی و اسپری‌های تنفسی مورد نیاز کشور بازدید کرد.