مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در پنج سال گذشته گفت: تهران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ از مجموع ۱۸۲۶ روز، تنها ۳۶ روز هوای پاک را تجربه کرده و۴۱ روز نیز هوای پایتخت شرایط کاملا ناسالم را پشت سر گذاشته است.

به گزارش ایسنا، شینا انصاری با اشاره به اهمیت و نقش بازدارندگی و اثرگذار قانون هوای پاک در صورت اجرای کامل از سوی تمام دستگاه‌های اجرایی افزود: این قانون مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره، در سال ۹۶ به تصویب رسیده و ۶ ماده از این قانون به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وظایف شهرداری‌ها اشاره دارد.