برای آخرین بار، ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه، سی‌ام شهریور، یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد. طبق مصوبه مجلس، «قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب 31/۵/1386 نسخ می‌شود و دیگر در آغاز سال نو تغییر ساعت نخواهیم داشت.