یک استاد محیط زیست دانشگاه ارومیه، با اشاره به وضعیت کنونی دریاچه ارومیه، احیای این دریاچه را در شرایط کنونی غیرمحتمل دانست. حسام احمدی بیرگانی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: با توجه به این میزان بارندگی و تغییر رژیم بارش‌ها، آب پشت سدها و تداوم توسعه کشاورزی ناپایدار، احیای دریاچه ارومیه در سطح کنونی امکان پذیر نیست، چرا که آبی وجود ندارد که بتواند سطح این دریاچه را بپوشاند. مگر اینکه طی 30 سال آرام آرام سدها را باز کرد و آب واقعی به دریاچه برسد و از آن سو با الگوی کشاورزی تغییر پیدا کند.