مصوبه جدید نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رای نیاورد. به گزارش مهر در این مصوبه که به پیشنهاد وزرای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و به ستاد نقشه جامع علمی کشور ارائه و پیشنهاد شده بود، فرزندان اعضای هیأت علمی که ۹۰ درصد نمره آخرین فرد قبولی در دانشگاه را مازاد بر ظرفیت پذیرش هر کد رشته کسب کنند، به‌جای ترم دوم از ترم اول منتقل شوند.