معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال گفت: : ثبت احوال در فرآیند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی نیز تا کنون ۱۲ هزار و ۸۶۴ شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی صادر کرده است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر عباسی افزود: افرادی که فاقد مدارک هویتی هستند و مدرکی مبنی بر اثبات ایرانی بودن مانند نسب‌نامه دارند یا از طریق آزمایش DNA می‌توانند ایرانی بودن خود را ثابت کنند، با مراجعه به دفاتر ثبت احوال می‌توانند جهت دریافت مدارک هویتی درخواست دهند تا پس از روند بررسی مدارک و تایید مراجع رسیدگی از ثبت احوال مدارک هویتی خود را اخد کنند.