معاون وزیر بهداشت گفت: فرزندآوری یک «تکلیف ملی و شرعی» است. کمال حیدری با اشاره به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، افزود: این موضوع برای ما و یک بحث بسیار مهم برای کشور است چراکه خواب‌های پلیدی در این امر برای کشور دیده شده است.