کمیته اضطراری IHR سازمان جهانی بهداشت، اعلام کرد که شیوع آبله میمونی یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی و یک نگرانی جدی در جهان نیست. به گزارش ایلنا، این کمیته با اشاره به ماهیت اضطراری آبله میمون، جلوگیری از گسترش این بیماری را مستلزم تلاش‌های بیشتری دانست. کمیته اضطراری سازمان جهانی بهداشت همچنین تأکید کرد که این سازمان از طریق ارتباطات رسمی به کشورها در مورد شیوع آبله میمون هشدار می‌دهد.