مدیرکل پزشکی قانونی گلستان خاطرنشان کرد: در بخش پرونده‌های جعلی پزشکی قانونی مواردی از شکستگی بینی، شکست ساق پا، سقط جنین و غیره دیده شد که فرد با خودزنی و صدمات بدنی چنین اتفاقاتی را رقم می‌زند؛ مواردی که قبول آن شاید برای ما سخت باشد اما متاسفانه وجود دارد.حسین زارعی دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان با بیان اینکه طی سال‌های گذشته باند تصادف ساختگی در شرق و غرب گلستان وجود داشت، متدکر شد: حتی پیمانکاری تصادفات ساختگی در گلستان داشتیم که در قالب آن با کسانی که وضعیت مالی محدودی داشتند قرارداد می‌بستند و با تصادف ساختگی در هزینه‌های آن سهیم می‌شدند.