رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: درباره انتقال آب دریای خزر به سمنان فعلا خبری نیست.

علی سلاجقه افزود: هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است و این موضوع فعلا منتفی است.