در پی انتشار اخبار نگران‌کننده از زیستگاه مرال‌های ایرانی، دادستان گلستان به موضوع بررسی وضعیت گوزن قرمز ورود کرده است. طبق گزارش‌های دادستان، وضعیت زیستگاه و نگهداری گوزن‌های قرمز ایرانی در جنگل قرق، مناسب نیست و این حیوانات در شرایط نامناسبی قرار دارند. شرایط نگهداری و تغذیه این گوزن‌ها به‌گونه‌ای است که جمعیتشان از ۳۶ رأس در سال‌های گذشته، در حال حاضر به هفت رأس رسیده است.دادستان با احضار مدیران منابع طبیعی و محیط زیست استان گلستان، آنها را مکلف کرده طی پنج روز، فنس‌های محل‌ نگهداری این گوزن‌ها را تعمیر کنند. همچنین مقرر شده 20 هکتار زمینی که برای کشت علوفه این گوزن‌ها اختصاص یافته بود، زودتر تعیین‌تکلیف شود.