معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در سال جاری کمتر از ۱۰ درصد کشور بارندگی در حد نرمال داشته است.به گزارش ایسنا حسن اکبری گفت: بالغ بر ۷۰ درصد مساحت کشور با خشکسالی شدید یا بسیار شدید دست و پنجه نرم می‌کند وخسارت خشکسالی به محیط زیست کشور حدود 29 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه خشکسالی یک رخداد طبیعی است که با تکرارهای مختلف اتفاق می‌افتد اظهار کرد: وقتی عوامل انسانی مثل برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی‌ همراه با خشکسالی بروز پیدا می‌کند، اثر این پدیده بر طبیعت بیشتر و باعث می‌شود ما بخش‌هایی از طبیعت را از دست بدهیم به نحوی که در ترسالی‌ها هم امکان احیای آن فراهم نیست.

‌