دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان اعلام کرد: شرایط گردوغباری غیرقابل‌پیش‌بینی بوده است.به گزارش ایسنا، محمدجواد اشرفی با اشاره به وضعیت وقوع گردوغبار در خوزستان در صبح دیروز اظهار کرد: این وضعیت در پی آشوب‌جوی که غیرقابل‌پیش‌بینی بوده ایجادشده است؛ روزهای گذشته در آبادان و خرمشهر نیز این شرایط ایجاد و شاهد کاهش دید افقی بودیم اما سریعاً این وضعیت رفع شد.اشرفی بیان کرد به همین دلیل کارگروه اضطرار مقابله با آلودگی هوا برگزار شد.