رئیس سازمان زندان‌ها گفت: خوشبختانه ارتکاب جرم از سوی بانوان بسیار کمتر از آقایان، و ترکیب جنسیتی زندان‌های ما شامل ۳ درصد خانم‌ها و ۹۷ درصد آقایان است.

غلامعلی محمدی افزود: درصد ارتکاب جرم از سوی بانوان در کشور ما در سال‌های اخیر باز هم کاهش یافته به طوری که ترکیب جنسیتی زندان‌ها از نسبت ۴ یا ۵ درصد بانوان در برابر ۹۶ یا ۹۵ درصد آقایان، اکنون به نسبت ۳ درصد خانم‌ها و ۹۷ درصد آقایان رسیده است.