با کنار گذاشتن ۱۲ عضو حقوقی از جمله وزیر کشور، بهداشت و ورزش، اعضای شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی ۲۸ نفره شدند.

در جلسه فوق‌العاده اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور چابک‌سازی شورا، ترکیب جدید اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد که براساس آن دوازده نفر از اعضای حقوقی قبلی از ترکیب جدید کنار گذاشته شدند.