بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، سیاست ۵ روز قرنطینه برای امیکرون اشتباه است و در مناطق با شیوع بالا، قرنطینه باید 14 روز باشد. اگر فرد علامت نداشته باشد، می‌تواند بعد از هفت روز با تست منفی و البته با رعایت .اگر امکان گرفتن تست نیست، بیمار بعد از 10 روز به شرط بی‌علامت بودن با رعایت کامل موارد بهداشتی مثل استفاده از دو ماسک، رعایت فاصله و در مکان سربسته با تهویه خوب و... در محل کار حاضر شود.