رئیس سازمان غذا و دارو گفت: کمبودهای دارویی برای یک ماه آینده ۵٠ قلم دارو و برای ٣ ماه آینده ١٩٠ قلم دارو است.به گزارش مهر، بهرام دارایی بابیان اینکه با تخصیص ارز موردنیاز بتوانیم کمبودهای تا پایان سال را مرتفع کنیم، افزود: این کمبودها وجود دارد و به تخصیص ارز نیاز دارد.

دارایی تأکید کرد: ما به دارویی که مشابه داخلی دارد یا دارویی که منجر به توقف چند تولیدکننده شود، کمبود نمی‌گوییم. برخی کمبودها هم به علت بروز موج کرونا رخ می‌دهد که کمبود محسوب نمی‌شود بالاخره با تأمین ارز امیدواریم تا پایان سال و ابتدای سال آینده این کمبودها رفع شود.