بررسی‌های روند میزان بروز و مرگ‌ومیر استانداردشده سنی ناشی از آلزایمر و سایر دمانس‌ها در یک بازه ۳۰ ساله در ایران نشان داد که این میزان در مردان از روند نزولی و در زنان از روند صعودی برخوردار بوده است و میزان آن‌ها نسبت به منطقه بیشتر است.

به گزارش ایسنا،  بیش‌ترین و کم‌ترین میزان بروز آلزایمر به ترتیب مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۸۸ بوده است. همچنین این میزان در مردان کاهش و در زنان افزایش داشته است.