رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ساخت مدارس اتیسم و تجهیز مدارس استثنایی نوساز استان‌ها به سیستم گرمایشی و تجهیزات آموزشی و توان‌بخشی تأکید کرد.به گزارش ایلنا، حمید طریفی حسینی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی وجود حداقل یک مدرسه ویژه دانش‌آموزان طیف اتیسم در هر استان است که ساخت این مدارس در استان‌های فاقد مدرسه اتیسم و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه اتیسم، نیازمند مساعدت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است.