سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای ارایه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها را مشروط به تجویز پزشک کرد.این بخشنامه همچنین توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری یا کار گذاشتن آن‌ها در شبکه بهداشتی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی را ممنوع کرد.این موضوع در حالی واکنش‌های فراوانی داشت که اسماعیل کهرم، فعال اجتماعی و محیط زیست به دیده‌بان ایران گفت: با زور، اجبارو فریاد نمی‌توانیم افزایش جمعیت داشته باشیم. «تولید مثل» مردمِ ایران فرمایشی نیست که بر اساس دستور و بخشنامه انجام شود.به گفته او منابع و ذخایر انرژی در کشور در جهت درستی به کار نرفته است که بخواهیم افزایش جمعیت داشته باشیم. اینکه وسایل پیشگیری از بارداری را ممنوع کنیم مردم از راه دیگری تامین می‌کنند.