معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: کودک‌آزاری؛ موضوع یک سوم مأموریت‌های اورژانس اجتماعی خراسان رضوی است.شهره شاهرودی گفت: در ۹ ماه اول امسال بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ مأموریت توسط این واحدها عملیاتی انجام شده است. در این مأموریت‌ها کودک‌آزاری با ۴۴ درصد، اقدام به خودکشی ۳۰ درصد و همسرآزاری ۱۲ درصد، بیشترین فراوانی مراجعات را داشته‌اند.