رئیس دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد:استاندارسازی سطوح آموزش زبان روسی در ایران نیز در حال انجام است.به گزارش ایلنا، علی نصیری قیداری گفت: جذب ارتباطات علمی و فناوری با کشور روسیه و چین بسیار مهم است. ما ۲۰ تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه روسیه داریم. ۷ بازدید دانشگاه‌ شهید بهشتی از مراکز علمی روسیه داشته است. همچنین ۱۷ اعزام فردی و گروهی بورس علمی داشتیم. ما مرجع علمی همکاری علمی بین‌المللی با روسیه هستیم  که این همکاری از سال ۷۲ شروع‌شده است.او افزود: ما در جلساتمان از رایزن علمی سابق و اسبق استفاده می‌کنیم. ما این فعالیت‌ها را در حوزه‌های علوم فنی مهندسی، علوم اجتماعی، علوم پایه، علوم انسانی تقسیم‌بندی کردیم . دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شریف و فردوسی مشهد بیشترین ارتباطات علمی با دانشگاه‌های روسیه را داشته‌اند .