رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ایران در رتبه ششم آلودگی هوای غرب آسیا است، ‌گفت: همچنین ایران در بین ۱۰۶ کشور دنیا رتبه ۲۳ شاخص کیفیت هوا را داشته و تهران در میان سایر پایتخت‌های جهان رتبه نوزدهم غلظت ذرات معلق PM۲.۵ را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا، عباس شاهسونی با اشاره به اینکه در سال ۹۹ مجموع تعداد سال‌های عمر ازدست‌رفته در شهر تهران، ۴۵ هزار سال بوده است، ‌افزود: از این میان ۲۸ هزار و ۹۰۰  سال تعداد سال‌های عمر مولدهای ازدست‌رفته بر اساس آلودگی هوا بوده است. درمجموع، تعداد کل مرگ‌های منتسب به ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ روند کاهشی و در سال ۹۹ روند افزایشی داشته است. همچنین ۱۰ درصد مرگ نوزادان زیر یک سال هم منتسب به آلودگی هوا است.