درهشت ماهه نخست سال جاری ۲۱۳نفر به دلیل فوت ناشی از سوختگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده‌اند.

به گزارش ایسنا، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ که تعداد فوت ناشی ازسوختگی ۱۳۶ نفر بود، ۵۶ درصد افزایش‌یافته است.

از کل فوت ناشی از سوختگی از فروردین تا آبان ماه امسال ۱۵۹نفر مرد و  ۵۴نفر زن بودند.