مدیرعامل سازمان بهشت زهرا گفت: قریب ۲۰ روز است که اکیپ‌هایی برای انتظامات سنگ قبر ایجاد شده که علاوه بر تأمین امنیت، جلوی نصب سنگ‌های دارای تصاویر را نیز می‌گیرند.به گزارش ایسنا، سعید غضنفری گفت: در حال حاضر دو اکیپ چهار نفره به صورت پایلوت در برخی قطعات کار را آغاز کرده و شهردار شب نیز برای افزایش ضریب امنیت در سازمان بهشت زهرا ایجاد شده است.