بازار گل شهید محلاتی برای چندمین بار در سال جاری طعمه حریق شد و این در حالی است که رئیس کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران بارها در خصوص لزوم رعایت الزامات ایمنی در این بازار گل هشدار داده بود.

به گزارش فارس، احمد صادقی در دوازدهمین جلسه شورا در شهریور ماه سال جاری در حالی که در آن زمان نیز حریقی در بازار گل محلاتی اتفاق افتاده بود نسبت به رعایت الزامات ایمنی در این بازار هشدار داد و نسبت به رشد قارچ‌گونه و بی رویه این بازار در پیش چشمان شهرداری منطقه اعتراض کرده بود.

در حالی که در دوازدهمین جلسه شورا مهدی چمران نیز بر این موضوع صحه گذاشت که باید الزامات ایمنی در این بازار رعایت شود اما به فاصله بیش از سه ماه این بازار مجدد طعمه حریق شد و این بار خسارت بیشتر از دفعه قبل بود.