عضو شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری درباره انتصاب گفت: مدیرانی از درون شهرداری، بادانش کافی، تجربه لازم، دارای روحیه جهادی، شجاع، خلاق، تحول‌گرا، دارای کارنامه درخشان و برنامه روشن جایگزین انتصاب‌هایی که احیاناً خلاف مقررات بوده، شوند.به گزارش ایلنا، مهدی عباسی با اشاره به انتصابات گذشته و پیش روی شهرداری تهران گفت: از شهردار تهران خواهش می‌کنم در انتصاب شهرداران مناطق، مدیران سازمان‌ها، شرکت‌ها و معاونین آن‌ها، چه آن‌هایی که منصوب شدند و چه آن‌هایی که در آستانه انتصاب هستند، رعایت قوانین و مقررات شهرداری تهران، قوانین حاکم در اساسنامه‌ها و بخش‌نامه و ضوابط از پیش مشخص‌شده منظور شود.