سید نقی عزیزی، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ضمن اشاره به تداوم تخصیص بودجه به طرح حفظ ، احیا و توسعه منابع طبیعی در شمال تهران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: این منطقه را با گونه‌های بومی جنگلکاری خواهیم کرد.به گزارش ایسنا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در ذیل برنامه حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی برای طرح حفظ ، احیاء و توسعه منابع طبیعی در شمال تهران ۱۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که به گفته معاون فنی اداره منابع طبیعی استان تهران این بودجه در مقایسه با اعتبار سال جاری تغییر چندانی نکرده است.