معلمان مدارس سراسر کشور از دیروز به یک اعتصاب سراسری پیوستند. معلمان با حضور در دفاتر مدیران مدارس و تعطیل کردن کلاس‌های درس اعتصاب سراسری خود را کلید زدند. از مطالبات معلمان، همسان‌سازی‌ حقوق و رتبه‌بندی‌شاغلان اعلام شده است.

از ابتدای سال تحصیلی تاکنون این سومین حرکت اعتراضی معلمان به وضعیت شغلی‌شان است.